Symulacja funkcjonalna projektu

Poniższy opis wykonano dla układu opisanego schematem "moj_schemat.sch". Dla układów opisanych w języku HDL procedura jest taka sama.

 

Najpierw należy utworzyć plik z pobudzeniami dla testowanego układu. Można to zrobić na dwa sposoby:

 

Sposób nr 1) (ZALECANY) Pisząc testbench w języku VHDL lub Verilog – po prostu tworzymy nowy moduł/entity w języku HDL (bez portów – są nie potrzebne), nazywamy go np. testbench, a następnie osadzamy w nim symulowany układ. W pliku testbench za pomocą języka HDL generujemy także sygnały pobudzające.

 

Sposób nr 2) Korzystając z narzędzia Test Bench Waveform:

Dodajemy nowy plik do projektu:

 

Wybieramy typ pliku Test Bench Waveform i wprowadzamy nazwę:

 

Następnie wybieramy plik, który ma być symulowany przez nasz nowy testbench:

i naciskamy Finish.

 

Wprowadzamy dane dot. pobudzeń:

oraz w edytorze graficznym rysujemy przebiegi:

Na koniec należy zapisać plik oraz zamknąć okno graficzne testbencha.

 

UWAGA: Zaleca się korzystać ze sposobu nr 1.

 

 

 

Po lewej stronie ekranu zaznaczamy Sources for: Behavioral Simulation, wybieramy plik, który będziemy symulować (czyli nasz testbench) i w oknie Processes uruchamiamy symulację Simulate Behavioral Model:

 

Utworzony zostanie model do symulacji oraz otworzy się okno symulatora:

 

Przyciski  służą do kontroli symulacji.

 

Z okna po lewej stronie można dodawać dowolne sygnały i porty symulowanego układu (upewnić się, że wybrano zakładki Sim Instances i Sim Objects). Po dodaniu nowego sygnału, należy restartować symulację i uruchomić ją ponownie, żeby nowy przebieg był widoczny.