Zasady zaliczenia przedmiotu „Konwertery mocy”

 

O ocenie końcowej decyduje suma liczby punktów uzyskanych z dwóch kolokwiów oraz liczby punktów uzyskanych z laboratorium. Kolokwium 1 odbędzie się w połowie semestru. Kolokwium 2 odbędzie się w ostatnim tygodniu zajęć i obejmuje całość materiału.

Laboratorium rozpocznie się od połowy semestru i będzie zorganizowane w formie zajęć dwugodzinnych. Konieczne jest zaliczenie wszystkich 7 ćwiczeń.

Ocena końcowa z przedmiotu będzie wyliczana w następujący sposób:

Punktacja końcowa          =  (punktacja z kolokwium 1, maks. 11,5)

                                               +  (punktacja z kolokwium 2, maks. 28)

                                                           +  (punkty uzyskane z laboratorium, maks. 10,5)

 

Skala ocen:

punkty                          ocena

50                            5,0

45                            4,5

39                            4,0

32                            3,5

25                            3,0