PODSTAWY ELEKTRONIKI I MIERNICTWA

LABORATORIUM ELEKTRONIKI

 

Zasady odbywania ćwiczeń laboratoryjnych

 

1.       Studenci mają obowiązek wykonania dwóch ćwiczeń zgodnie z harmonogramem. Zajęcia wykonywane są bez przerwy.

Nr ćwiczenia data wykonania (Niedz.)

Temat ćwiczenia

Grupa1/1

Grupa2/3

Grupa1/2

Grupa2/4

1

21.01.2018

Diody stabilizacyjne (Zenera)

 8:15-11:00

 11:15-14:00

14:15-17:00 

17:15-20:00 

2

28.01.2018

Elementarne układy elektroniczne

(wzmacniacz i inwerter)

 8:15-11:00

 11:15-14:00

14:15-17:00 

17:15-20:00 

 

2.   Należy korzystać z udostępnionych formatek protokołów.

3.   Studenci  na podstawie teorii z zamieszczonych na bieżącej stronie instrukcji laboratoryjnych a także wiedzy z wykładów piszą wejściówkę (ocenianą w skali 5-cio punktowej). Pytania na wejściówki: pytania_lab_elektronika.pdf

4    Studenci w grupach dwuosobowych wykonują pomiary wg zamieszczonego na stronie protokołu. Po zakończeniu pomiarów protokół należy przedłożyć do podpisu prowadzącemu.

Formularz protokołu (jeden na grupę lab.) należy wydrukować przed zajęciami!!

5.   Każda grupa wykonuje jedno sprawozdanie. Do sprawozdania musi być dołączony protokół pomiarowy. Użyte do obliczeń dane pomiarowe muszą pochodzić z karty pomiarów podpisanej przez prowadzącego.

6.   Sprawozdanie - zawierające wymagane  i opisane wykresy, obliczenia i wnioski - należy sporządzić w sposób przejrzysty i czytelny i oddać (do oceny w skali 5-cio punktowej). Sprawozdanie należy oddać na następny zajęciach lub przekazać do sekretariatu Katedry Systemów Mikroelektronicznych p. 302 lub też bezpośrednio prowadzącego p. 305.

7.   Warunkiem zaliczenia laboratorium jest wykonanie obu ćwiczeń, uzyskanie przynajmniej 50% z wejściówek sprawdzających przygotowanie oraz przynajmniej 50% ze sprawozdań.

      Ilość punktów uzyskanych łącznie z wejściówek i sprawozdań jest sumowana z punktami uzyskanymi z wykładowego kolokwium zaliczeniowego i wypływa na ocenę końcową (50–59% dst, 60– 69% dst+, 70-79% db , 80-89% db+ ,90-100% bdb).

 

Przed zajęciami należy zapoznać się z obsługłą oscyloskopu: podstawy obsługi oscyloskopu.pdf

 

Ćwiczenia laboratoryjne

 Nr ćw.

Temat

Instrukcja

Protokół pomiarowy

1

Diody stabilizacyjne

dz_instrukcja.pdf

dz_protokol.pdf

2

Elementarne układy elektroniczne

eue_instrukcja.pdf

eue_protokol.pdf

 

 Wzór nagłówka sprawozdania:  

PEiM LABORATORIUM ELEKTRONIKI

Cwiczenie 1

Data wykonania ćwiczenia:

21.01.2018

Grupa dziekańska

 

Skład zespołu:

1.

2.

Temat: Diody stabilizacyjne

  

Plan sprawozdania:

  1. Obliczenia teoretyczne (nie przepisywać wzorów!!!)
  2. Tabele pomiarowe
  3. Wykresy
  4. Jeśli możliwe porównać wyniki pomiarów z obliczeniami teoretycznymi
  5. Podsumowanie – wnioski i spostrzeżenia, zastosowania badanych układów

 

 Wyniki końcowe laboratorium razem z wynikami kolokwium z wykładu