1. Organizacja laboratorium

W trakcie zajęć laboratoryjnych należy wykonać zadania polegające na projektowaniu topografii i badaniach symulacyjnych układów. Zadania laboratoryjne należy wykonywać samodzielnie. Wyniki każdego zadania należy przedstawić w odpowiednim sprawozdaniu (doc, odt lub pdf). Sprawozdanie powinno zawierać zestawienia wyznaczonych parametrów w tabeli oraz odpowiednie wykresy, obliczenia i wnioski. Do sprawozdania należy dołączyć pliki wejściowe do PSpice’a (osobny plik cir do każdej symulacji gotowy do uruchomienia) i pliki z topografiami (mag). Sprawozdanie należy przesłać  email’em na adres wskazany przez prowadzącego zajęcia. W temacie email’a podać: „Imię_Nazwisko_numerindeksu_AUSLAB_rok_zadx”. Przed przystąpieniem do wykonania zadania należy zapoznać się z jego opisem dostępnym na stronie laboratorium AUS oraz przygotować się teoretycznie w zakresie znajomości zagadnień związanych z badanym układem.

2. Warunki zaliczenia

·                   Obecność na zajęciach.

·                   Wykonanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych.

·                   Wykonanie o oddanie wszystkich sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.

·                   Ocenę końcową stanowi średnia uzyskana za sprawozdania oraz za odpowiedzi ustne (lub pisemne) udzielane w trakcie wykonywania ćwiczeń.