Wyświetlanie bitmapy na ekranie VGA

Treść zadania (przystosowana do laboratorium zdalnego):

Należy zaprojektować moduł generujący sygnały VGA. Działanie modułu powinno być następujące:

 

 

 

 

 

Rys. 1  Obrazek do wyświetlenia na monitorze VGA.

 

 

Wymagania dotyczące zaliczenia:


Symulacja funkcjonalna nie jest obowiązkowa (ale może być wykonana w razie konieczności).

Należy zaprogramować płytkę testową FPGA i praktycznie sprawdzić działanie układu (przebieg testu przedstawić na filmie):

  1. Zademonstrować przesuwanie prostokąta z bitmapą w lewo, w prawo, w górę i w dół (za każdym razem dojechać do krawędzi ekranu, aby pokazać czy prostokąt się prawidłowo zatrzymuje). Proszę wykonać to zadanie tak, aby nie „wjeżdżać” pod obszar zasłonięty płytką FPGA.
  2. Ustawić prostokąt z bitmapą tak, aby był cały widoczny (aby nie zasłaniała go płytka leżąca na monitorze).
  3. Przełączyć kolory tła za pomocą przełączników SW5, SW6, SW7 kolejno na: czerwony, żółty, zielony, cyjan, niebieski, magenta, biały, a następnie wrócić do czarnego.

 

 

Uwagi i informacje dodatkowe:

 

Wejścia i wyjścia układu:

clk_i – zegar 100MHz,

red_o – wyjście sygnału koloru czerwonego do monitora (4 bity),

green_o – wyjście sygnału koloru zielonego do monitora (4 bity),

blue_o – wyjście sygnału koloru niebieskiego do monitora (4 bity),

hsync_o – wyjście sygnału synchronizacji poziomej do monitora,

vsync_o – wyjście sygnału synchronizacji pionowej do monitora,

sw5_i – przełącznik do ustawiania czerwonej składowej tła,

sw6_i – przełącznik do ustawiania zielonej składowej tła,

sw7_i – przełącznik do ustawiania niebieskiej składowej tła,

btn_i – przyciski do przesuwania prostokąta z bitmapą (4 bity).

Plik z ograniczeniami projektowymi: iup10.xdc

 

Obrazek do wyświetlania w formacie COE oraz BMP.

Struktura pliku BMP

Informacje o analogowym sygnale VGA (częstotliwość pikseli można ustalić na równe 25 MHz):
Generowanie sygnału VGA
Parametry sygnału VGA

Przy generacji sygnału wideo należy pamiętać o zerowaniu sygnałów RGB poza obszarem wyświetlania obrazu VGA (na podstawie poziomu sygnału analogowego poza obszarem wyświetlania monitor ustala poziom czerni dla każdego z kolorów).

Sygnały red_o, green_o i blue_o są czterobitowe, ale wszystkie bity poszczególnych sygnałów sterujemy równocześnie tą samą wartością (mamy więc 8 możliwych kolorów), np.:

red_o <= red & red & red & red;   -- lokalny sygnał red jest typu std_logic

 

Monitor po wykryciu sygnału video włącza się z uśpienia, pełną jasność ekranu osiągnie po około 1 minucie.Instrukcja syntezy modułu pamięci ROM za pomocą generatora IP core w Vivado:

·        W okienku Flow navigator rozwijamy PROJECT MANAGER i klikamy w IP Catalog.

·        Następnie rozwijamy Memories & Storage Elements i dalej rozwijamy RAMs & ROMs & BRAM.
Poniżej przedstawiono omawiane okno dialogowe.

·        Klikamy podwójnie w Block Memory Generator.

·        W polu Component Name wpisujemy nazwę, którą otrzyma generowany przez nas moduł, np.: vga_bitmap

·        W zakładce Basic zmieniamy Memory Type na Single Port ROM. Poniżej przedstawiono omawiane okno dialogowe.

·        W zakładce Port A Options zmieniamy Port A Width na 8, następnie zmieniamy Port A Depth na 12406, następnie w polu Enable Port Type wybieramy Always Enabled.
Wyłączamy opcję Primitives Output Register.
Poniżej przedstawiono omawiane okno dialogowe.

·        W zakładce Other Options zaznaczamy Load Init File, a następnie za pomocą przycisku Browse znajdujemy plik zad_vga_plik_coe.coe zawierający plik bitmapy i klikamy w OK. Pliku nie edytujemy.
Poniżej przedstawiono omawiane okno dialogowe.

·        Znajdujący się w lewym górnym rogu przycisk Documentation otworzy szczegółową dokumentację generowanego komponentu.

·        W zakładce Summary możemy znaleźć podsumowanie istotnych parametrów tworzonego komponentu. Szczególnie istotna jest informacja: Total Port A Read Latency: 1 Clock Cycle(s). Oznacza ona, że odczyt z pamięci odbywa się z opóźnieniem 1 cyklu zegara w stosunku do zbocza zegarowego zatrzaskującego odczytywany adres. W przypadku wątpliwości proszę zajrzeć do dokumentacji komponentu.
Poniżej przedstawiono omawiane okno dialogowe.

·        Na zakończenie potwierdzamy ustawienia przyciskiem OK w prawym dolnym rogu i po chwili zatwierdzamy w okienku Generate Output Products przyciskiem Generate rozpoczęcie syntezy nowego komponentu.

·        Jeszcze raz potwierdzamy w okienku Generate Output Products przyciskiem OK.

·        Po zakończeniu generacji komponent zostanie dołączony do listy plików źródłowych projektu.

W celu ułatwienia dołączenia komponentu do hierarchii aktualnego projektu w okienku Sources można wybrać zakładkę IP sources. Wtedy wyświetlą się wygenerowane moduły IP. Po rozwinięciu wybranego modułu oraz rozwinięciu Instantiation Template można zobaczyć plik *.vho zawierający szkielet deklaracji komponentu oraz przykład jego użycia (tworzenia instancji). Możemy te elementy łatwo przekopiować do naszego pliku projektowego, w którym planujemy podłączyć wygenerowany komponent, a zaprojektowany komponent zajmie właściwe miejsce w hierarchii projektu.

Istotny fragment przykładowego pliku VHO:

-- The following code must appear in the VHDL architecture header:
------------- Begin Cut here for COMPONENT Declaration ------ COMP_TAG
component vga_bitmap
       port (
       clka: IN std_logic;
       addra: IN std_logic_VECTOR(13 downto 0);
       douta: OUT std_logic_VECTOR(7 downto 0));
end component;

-- COMP_TAG_END ------ End COMPONENT Declaration ------------

-- The following code must appear in the VHDL architecture
-- body. Substitute your own instance name and net names.
------------- Begin Cut here for INSTANTIATION Template ----- INST_TAG
your_instance_name : vga_bitmap
             port map (
                    clka => clka,
                    addra => addra,
                    douta => douta);
-- INST_TAG_END ------ End INSTANTIATION Template ------------
-- You must compile the wrapper file vga_bitmap.vhd when simulating
-- the core, vga_bitmap. When compiling the wrapper file, be sure to
-- reference the VHDL simulation library.

Tekst zaznaczony na czerwono należy skopiować do obszaru definicji sygnałów lokalnych. Tekst zaznaczony na niebiesko (po ustaleniu nazwy instancji komponentu oraz sygnałów podłączonych) należy skopiować do obszaru opisu systemu. Po dokonaniu powyższych modyfikacji komponent powinien zająć właściwe miejsce w hierarchii plików projektu.