Logo Katedry
Strona główna
Katedra Systemów Mikroelektronicznych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska Logo Wydziału
English English version

Nadajnik i odbiornik DTMF

UWAGA: To jest najnowsza wersja instrukcji, ostania modyfikacja 26.05.2010.

Wstęp

Celem zadania jest zaprojektowanie odbiornika i nadajnika sygnału DTMF. Zadanie należy zrealizować z wykorzystaniem kodeka dźwiękowego LM4550 (standard AC97) umieszczonego na płytce z układem Virtex 2 Pro. Sygnał z nadajnika powinien być odtworzony na głośnikach podłączonych do wyjścia "Line Out". Nadajnik sterowany powinien być za pomocą zaprojektowanego w Zadaniu 4 odbiornika RS232.
Źródłem sygnału wejściowego odbiornika DTMF jest mikrofon podłączony do wejścia "Mic In". Zdekodowany sygnał należy wyświetlić na diodach LED oraz przesłać do komputera za pomocą zaprojektowanego w Zadaniu 5 nadajnika RS232.

Proponowany schemat blokowy
Rys. 1 Zdjęcie płytki Virtex2 Pro. Na rysunku zaznaczono układy peryferyjne (od lewej kodek AC97, LED, RS232 ), które powinny zostać wykorzystane w projekcie.

Dokładny opis działania

UWAGA: W zadaniu można wykorzystać jeden z dwóch przygotowanych szkieletów (wersja sprzętowa lub programowa). W szkieletach tych osadzony został moduł konfiguracji i komunikacja z kodekiem LM4550 (komponent AC97_top). Zadaniem grupy projektowej jest uzupełnienie odpowienich komponentów szkieletu o fragmenty realizujące algorytm generacji sygnałów okresowych (nadajnik DTMF) oraz detektor częstotliwości (odbiornik DTMF). W szkieletach brakuje również modułów dla magistarli RS232 (należy dostosować oraz osadzić moduły odbiornika i nadajnika z poprzednich zadań).

Możliwości usprawnienia ćwiczenia (dla chętnych)

Plik ucf do zadania, płytka XUP Virtex-2 Pro, układ Virtex-2 Pro XC2VP30 FFG896-7:
#########################################################################################
Net clk_i LOC=AJ15;
Net clk_i IOSTANDARD = LVCMOS25;

#########################################################################################
Net rstn_i LOC=AH5; # pressed low SW1

#########################################################################################
### AC97 Signals ###
NET AC97_clk_i PERIOD = 10000 ps;
NET AC97_clk_i LOC = F8;
NET AC97_resetn_o LOC = E6;
NET AC97_Sync_o LOC = F7;
NET AC97_SData_o LOC = E8;
NET AC97_SData_i LOC = E9;

#########################################################################################
Net LED_o<0> LOC=AC4; # LED0 low on
Net LED_o<1> LOC=AC3; # LED1 low on
Net LED_o<2> LOC=AA6; # LED2 low on
Net LED_o<3> LOC=AA5; # LED3 low on
#########################################################################################
Net RXD_i LOC=AJ8;
Net TXD_o LOC=AE7;
#########################################################################################

Informacja dodatkowe